Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

“Wol en Zo”, gevestigd, Schorsemolenstraat 22, 2860 Sint Katelijne Waver.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “Wol en Zo”.
De voorwaarden zijn voor een iedereen toegankelijk en opgenomen op www.wolenzo.be.
Op verzoek kunnen wij u een schriftelijk exemplaar zenden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door “Wol en Zo” erkend.

1.4 “Wol en Zo” garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties, let wel, kleuren van foto`s kunnen afwijken van het originele.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal “Wol en Zo” betaalde bestellingen tenminste binnen 14 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 14 dagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Reeds uitgevoerde betalingen zullen in dit geval aan de consument worden terugbetaald.

2.3 Aan de leveringsplicht van “Wol en Zo” zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door “Wol en Zo” geleverde zaken aan de consument zijn aangeboden.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de website zijn in euro en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand heeft de consument het recht de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
Indien de consument na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan” Wol en Zo” heeft teruggezonden, is de koop een feit. De consument is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk of via email melding te maken bij “Wol en Zo”. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend.

Indien de zaken bij de consument zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt “Wol en Zo” er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij “Wol en Zo”, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van “Wol en Zo”. “Wol en Zo” houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 “Wol en Zo” respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 “Wol en Zo” maakt in sommige gevallen gebruik van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt enkel verzonden naar consument die zich op onze nieuwsbrief inschrijven. Op aanvraag van de consument wordt de consument ook verwijderd uit deze nieuwsbrief.

6. Garantie

6.1 “Wol en Zo” garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

6.2 De consument is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan de “Wol en Zo”) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via email te melden aan “Wol en Zo” . Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikname na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclamatie en terugzending geheel vervallen.

6.3 Indien klachten van de consument door “Wol en Zo” gegrond worden bevonden, zal “Wol en Zo” naar haar keuze ofwel de geleverde zaken kosteloos vervangen ofwel met de consument een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van “Wol en Zo” en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Mondelinge toezeggingen verbinden “Wol en Zo” slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk of via email zijn bevestigd.

7.3 Aanbiedingen van “Wol en Zo” gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen “Wol en Zo” en een consument komt tot stand nadat een bestelling door de klant betaald is.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto`s, tekeningen, e.d.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, e.d. op de website van “Wol en Zo” gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 “Wol en Zo” is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie,vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van “Wol en Zo” alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 “Wol en Zo” behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is “Wol en Zo” gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien “Wol en Zo” bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde of het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door “Wol en Zo” aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij “Wol en Zo” zolang de consument de vorderingen van “ Wol en Zo” uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de consument de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de consument de vorderingen van “Wol en Zo” wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, …

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen “Wol en Zo” en consument, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Mechelen kennis, tenzij “Wol en Zo” er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

Lammy Versailles 110 € 6,50 € 3,00

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2012 - 2020 Wol en Zo | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel